ข่าวและกิจกรรม

คู่มือช่างไฟ หน่วยวัดทางไฟฟ้า ( ฉบับสมบูรณ์ )

Content (Media)

คู่มือช่างไฟ หน่วยวัดทางไฟฟ้า ( ฉบับสมบูรณ์ )

คู่มือช่างไฟ หน่วยวัดทางไฟฟ้า ( ฉบับสมบูรณ์ )

1

หน่วยวัดไฟฟ้าเบื้องต้นที่ช่างไฟฟ้าจำเป็นจะต้องรู้ไว้ได้แก่ แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ความถี่ แรงม้า ซึ่งแยกกล่าวได้ดังนี้

แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage)
- แรงเคลื่อนไฟฟ้า คือ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการสะสมตัวของประจุไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด
- ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากประจุลบไปประจุบวก ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร
- หรือแรงดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานของวงจร
- แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นแรงเคลื่อนจากแหล่งกำเนิดจ่ายไปยัง load
- ส่วนแรงดันไฟฟ้า คือแรงที่ตกคร่อม (Voltage Drop) ที่ load
- แรงเคลื่อนไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ ใช้สัญลักษณ์เป็น V
1,000 ไมโครโวลต์ (µV) = 1 มิลลิโวลต์ (mV)
1,000 มิลลิโวลต์ (mV) = 1 โวลต์ (V)
1,000 โวลต์ (V) = 1 กิโลโวลต์ (kV)

กระแสไฟฟ้า (Current)
- กระแสไฟฟ้า คือ อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปสู่อีกอะตอมหนึ่ง
- เป็นการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องขณะนำเอาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันวางไว้ใกล้กัน
- อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าลบ ไปยังวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวก
- สัญลักษณ์ที่ใช้แทนกระแสไฟฟ้า คือ I
- กระแสไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์ (Ampere) ใช้สัญลักษณ์เป็น A
1,000 ไมโครแอมแปร์ (µA) = 1 มิลลิแอมแปร์ (mA)
1,000 มิลลิแอมแปร์ (mA) = 1 แอมแปร์ (A)

กระแสไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือ
- กระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current) หรือฟ้าตรง คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวตลอด ได้แก่ ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่
- กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current) คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเปลี่ยนแปลงซ้ำๆกันตลอดเวลา
2

ทิศทางการไหลของไฟฟ้ากระแสตรง

3
ไฟฟ้ากระแสสลับ

ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance)
- ความต้านทานไฟฟ้า คือ วัตถุที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะต้านการไหลของกระแสมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ
- ถ้าวัตถุมีความต้านทานมาก กระแสจะผ่านได้น้อย
- ถ้าวัตถุมีความต้านทานน้อย กระแสจะผ่านได้มาก
- ความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ R
- ความต้านทานมีหน่วยวัดเป็น โอห์ม (ohm) สัญลักษณ์ที่ใช้แทน คือ
Ω
1,000 โอห์ม (W) = 1 กิโลโอห์ม (kΩ)
1,000 กิโลโอห์ม (kW) = 1 เมกะโอห์ม (M
Ω)

กำลังไฟฟ้า (Electric Power)
- กำลังไฟฟ้า คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน หรืออัตราการทำงาน
- กำลังไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ P
- มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) สัญลักษณ์ใช้แทนคือ W
1,000 มิลลิวัตต์ (mW) = 1 วัตต์ (W)
1,000 วัตต์ (W) = 1 กิโลวัตต์ (kW)
1,000 กิโลวัตต์ (kW) = 1 เมกะวัตต์ (MW)
- สมการของกำลังไฟฟ้า (P)
P = EI
  = I2R
  = E2 / R
เมื่อ P คือ กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์
  E คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์
  I คือ กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์
  R คือ ความต้านทานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโอห์ม

พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy)
- พลังงานไฟฟ้า คือ กำลังไฟฟ้าที่นำไปใช้ในระยะเวลาหนึ่ง
- พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น วัตต์ชั่วโมง หรือยูนิต
- พลังงานไฟฟ้าวัดได้ด้วยวัตต์เอาร์มิเตอร์  หรือ กิโลวัตต์เอาร์มิเตอร์ (KWh Meter) ซึ่งเป็นมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน
1,000 วัตต์-ชั่วโมง = 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง  = 1 ยูนิต
- สมการของพลังงานไฟฟ้า
W = Pt
  = EIt
เมื่อ W คือ พลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์-ชั่วโมง (Wh )
P คือ กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์ (W)
E คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
I คือ กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
t คือ เวลามีหน่วยเป็นชั่วโมง (h)

ความถี่ (Frequency)
- ความถี่ หมายถึง จำนวนรอบของกระแสไฟฟ้าสลับต่อวินาที
- มีหน่วยเป็น Hertz ( Hz)
1 Hz = 1 รอบ / วินาที

 รอบ (Cycle)
- รอบ คือ การเปลี่ยนแปลงครบ 360 องศา
- ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าบวก และค่าลบได้สมบูรณ์ในหนึ่งครั้งของไฟฟ้ากระแสสลับ

แรงม้า (Horse Power)
- แรงม้า หรือกำลังม้า เป็นหน่วยวัดกำลังหรืออัตราการทำงาน
- โดยกำหนดว่า 1 แรงม้า คือ อัตราการทำงานได้ 550-ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที
- 1 แรงม้า มีค่าเท่ากับ 745.5 วัตต์ (746 วัตต์)

Cr. http://www.stable.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539181775&Ntype=17
 


ติดตาม Eurovent Blower

Eurovent Blower มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดีๆแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน
 LINE ID @euroventblower

เพิ่มเพื่อน


พัดลมระบายอากาศ กับประเภทการใช้งาน
* พัดลมฟาร์มระบายอากาศ สำหรับฟาร์มสัตว์เลี้ยง เช่น ระบายอากาศในฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฟาร์มวัว ฟาร์มโคนม ฟาร์มแกะ ฟาร์มแพะ ฟาร์มสุนัข ฟาร์มแมว
* พัดลมฟาร์มระบายอากาศ สำหรับฟาร์มสวน ระบายอากาศในโรงเรือน ระบายอากาศในโรงเรือนกระจก ระบายอากาศในสวนผัก ระบายอากาศในสวนดอกไม้ ระบายอากาศในสวนสัตว์
* พัดลมฟาร์มระบายอากาศ สำหรับใช้ในอาคาร เช่น ระบายอากาศในโรงจอดรถ ระบายอากาศในโกดัง คลังสินค้า ระบายอากาศในพื้นที่ไลน์ผลิต ระบายอากาศในพื้นที่อับร้อน ระบายอากาศในโรงอาหาร โรงยิม โรงยิม
* พัดลมฟาร์มระบายอากาศ สำหรับใช้ในร้านอาหาร รีสอร์ท ตลาดนัด
* พัดลมฟาร์มระบายอากาศ สำหรับใช้ในลานกว้างในพื้นที่ที่ต้องการการระบายอากาศ
* พัดลมระบายอากาศแบบมีขาตั้ง และพัดลมระบายอากาศแบบมีล้อ สำหรับใช้ในอาคารที่พัก/ลานกว้าง สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น สนามฟุตบอล สนามกีฬา
พัดลมอุตสาหกรรม สำหรับระบายอากาศ
* พัดลมอุตสาหกรรมแรงดันสูง * พัดลมอุตสาหกรรมแรงดันต่ำ * พัดลมอุตสาหกรรมแรงดันปานกลาง * พัดลมอุตสาหกรรมไอน้ำ * พัดลมอุตสาหกรรมไอน้ำเป่าหมอก * พัดลมอุตสาหกรรมไอน้ำเป่าฝุ่น * พัดลมอุตสาหกรรมเป่ากองข้าวเปลือก

* พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศแบบติดหลังคา กันฝน * พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศแบบติดผนัง * พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศแบบติดเพดาน * พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศแบบมีขาตั้ง * พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศแบบท่อ * พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาสแบบต่อตรง * พัดลมอุตสาหกรรมระบายอากาศแบบทดสายพาน * พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ * พัดลมอุตสาหกรรมระบายอกาศสำหรับใช้ในพื้นที่ลานกว้าง
พัดลมโบลเวอร์ กับประเภทการใช้งาน
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน ปูนขาว /ปูนซีเมนต์ - ระบบจ่ายอากาศในเตาเผา
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน ปิโตรเคมี - ระบบทำความเย็น
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน ประกอบรถยนต์ - ระบบเป่าแห้ง
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน กระดาษ /กล่องกระดาษ - ระบบดุดฝุ่น
พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน บรรจุกระป๋อง - ระบบลำเลียงด้วยลม
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน เหล็ก - ระบบดูดไอน้ำมัน
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน น้ำตาล - ระบบหม้อไอน้ำบอยเลอร์
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน สีข้าว - ระบบอบแห้ง
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน แป้ง - ระบบบำบัดกลิ่น
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน บำบัดน้ำเสีย - ระบบหมุนเวียนลมร้อน
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน ปาล์ม - ระบบบำบัดน้ำเสีย
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน ยาง - ระบบบรรจุ
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงไฟฟ้า - ระบบ HVAC
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงาน เฟอร์นิเจอร์ * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงานอาหารสำเร็จรูป * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงานแช่แข็ง * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงานกระจก * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงานยา * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงานเคมีภัณฑ์ * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงานแพคเกจจิ้ง
พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในประเภท งานดูด
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานดูดฝุ่น * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานดูดแกลบ * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานดูดขี้เลื้อย/เศษไม้ * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานดูดลมแห้ง/ลมเปียก * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานดูดไอน้ำ/น้ำมัน * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานดูดกลิ่น * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานดูดควัน * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานดูดเม็ดพลาสติก

พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในประเภท งานเป่า
* พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานเป่าฝุ่น * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานเป่าแกลบ * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานเป่าขี้เลื้อย/เศษไม้ * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานเป่าลมแห้ง/ลมเปียก * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานเป่าไอน้ำ/น้ำมัน * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานเป่ากลิ่น * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานเป่าควัน * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานเป่าเม็ดพลาสติก * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานเป่ากองข้าวเปลือก * พัดลมโบลเวอร์ สำหรับใช้ในงานเป่าไซโล
* พัดลมโบลเวอร์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ * พัดลมโบลเวอร์แรงดันสูง * พัดลมโบลเวอร์แรงดันปานกลาง * พัดลมโบลเวอร์แรงดันต่ำ * พัดลมโบลเวอร์สำหรับงานลำเลียง * พัดลมโบลเวอร์อลูมิเนียม * พัดลมโบลเวอร์อลูมิเนียมแรงดันสูง * พัดลมโบลเวอร์อลูมิเนียมแรงดันปานกลาง * พัดลมโบลเวอร์อลูมิเนียมสำหรับงานก๊าซชีวภาพ * พัดลมโบลเวอร์เคลือบไฟเบอร์ * พัดลมโบลเวอร์วัสดุทนสารเคมี * พัดลมโบลเวอร์สั่งทำเป็นพิเศษ
พัดลมโบลเวอร์ กับประเภทใบพัด
* พัดลมโบลเวอร์ใบพัดเหล็ก * พัดลมโบลเวอร์ใบพัดสแตนเลส สตีล 304, 316 * พัดลมโบลเวอร์ใบพัดแบบหมุนเหวี่ยงชนิดโค้งไปข้างหน้า * พัดลมโบลเวอร์ใบพัดแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง * พัดลมโบลเวอร์ใบพัดแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดตรง * พัดลมโบลเวอร์ใบพัดแบบไฟลตามแนวแกน
* พัดลมโบลเวอร์ใบพัดอลูมิเนียม เช่น ใบพัดแบบเปิด ใบพัดแบบปิด
* พัดลมโบลเวอร์ใบพัดพลาสติก Polypropylene glass * พัดลมโบลเวอร์ใบพัดพลาสติก Polymide glass
* พัดลมโบลเวอร์ใบพัดปรับมุม สำหรับงานทนความร้อนได้ถึง 80องศาเซลเซียส * * พัดลมโบลเวอร์ใบพัดปรับมุม สำหรับงานทนความร้อนได้ถึง 120องศาเซลเซียส * พัดลมโบลเวอร์ใบพัดปรับมุม สำหรับรถตัดอ้อย
พัดลมโบลเวอร์แรงดันสูง Vacuum blower Norvax
* ริงโบลเวอร์ สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำ เช่น ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา * ริงโบลเวอร์ สำหรับใช้ในโรงงานผลิตยา
* รูทโบลเวอร์ สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำ เช่น ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา * รูทโบลเวอร์สำหรับบำบัดน้ำเสีย * รูทโบลเวอร์สำหรับงานก๊าซชีวภาพ